تاریخ: ۷:۳۹ :: ۱۳۹۸/۱۰/۱۸
آگهی مزایده عمومی واگذاری کشتارگاه دام میبد

شهرداری میبد در نظر دارد نسبت به واگذاری مدیریت و بهره برداری کشتارگاه دام واقع در بلوار خرمشهر به مدت یکسال و از طریق مزایده عمومي اقدام نماید.

به گزارش روابط عمومی شهرداری میبد؛ شهرداری در نظر دارد باتوجه به مصوبه شماره ۱۰۷۱ مورخ ۱۴دیماه ۹۸ شورای اسلامی محترم شهر میبد نسبت به واگذاری مدیریت و بهره‌برداری کشتارگاه دام واقع در بلوار خرمشهر به مدت یکسال و از طریق مزایده عمومی اقدام نماید.

متقاضیان می‌توانند با در نظر گرفتن مراتب ذیل در مزایده شرکت نمایند.

۱–موضوع مزایده واگذاری مدیریت وبهره برداری کشتارگاه دام واقع در بلوار خرمشهر می باشد.

۲-نوع و مبلغ تضمین شرکت در مزایده ضمانت نامه بانکی به مبلغ سی و شش میلیون ریال و یا فیش پرداخت نقدی به حساب سپرده شماره ۲۰۹۶۰۱۰۵۰۰ بانک تجارت به نام شهرداری میبد می باشد.

۳- زمان دریافت اسناد از تاریخ نشرآگهی تاپایان وقت اداری روزسه شنبه مورخ ۲۴ دی‌ماه و مبلغ خرید اسناد ۲۰۰/۰۰ ریال به صورت واریز نقدی به حساب شماره ۲۰۲۷۱۲۰۰۰۰ بانک تجارت به نام شهرداری میبد

۴-محل دریافت اسناد پایین همین صفحه و یا به صورت حضوری درمحل واحد قراردادهای شهرداری واقع در بلوار بسیج – میدان شهرداری – شهرداری میبد و محل تحویل پیشنهادات دبیرخانه شهرداری میبد میباشد.

۵- مهلت تحویل پیشنهادات تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ ۹۸/۱۱/۶ می باشد.

۶- تاریخ و محل بازگشایی پیشنهادها روزدوشنبه مورخ ۷ بهمن ماه، ساعت ۹ صبح در محل شهرداری میبد می باشد.

۷- هزینه نشرآگهی های مزایده وکارشناسی به عهده برنده مزایده می باشد.

۸- شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.

۹-در صورتی که برندگان اول و دوم و سوم مزایده حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.

۱۰- سایر اطلاعات وجزئیات در اسناد مزایده مندرج می باشد. (اینجا)