تاریخ: 9:08 :: 2019/05/15
اطلاعیه/آگهی مناقصه عمومی تأمین نیروی‌انسانی شهرداری

شهرداری میبد در نظر دارد جهت تامین نیروی انسانی از طریق مناقصه عمومي و به صورت عقد قرارداد از بین پيمانكاران واجد شرايط و تأييد صلاحيت شده توسط اداره كار و امور اجتماعي اقدام نماید.

به گزارش میبدما به نقل از روابط عمومی شهرداری میبد؛ متن اطلاعیه مهندس علیرضا نقوی شهردار میبد به شرح ذیل می باشد؛

شهرداری میبد در نظر دارد باتوجه به مصوبه شماره۱۳۳مورخ۲۱/۲/۹۸ شورای اسلامی محترم شهر میبد نیروهای انسانی مورد نیاز خود را از طریق مناقصه عمومی و به صورت عقد قرارداد از بین پیمانکاران واجد شرایط و تأیید صلاحیت شده توسط اداره کار و امور اجتماعی تأمین نماید. لذا متقاضیان واجد شرایط می‌توانند با در نظر گرفتن مراتب ذیل در مناقصه شرکت نمایند.

۱– موضوع مناقصه تأمین نیروی انسانی شهرداری میبد می‌باشد. ۲- نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه ضمانت نامه بانکی به مبلغ ۹۱۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال و یا فیش پرداخت نقدی به حساب سپرده شماره ۲۰۹۶۰۱۰۵۰۰ بانک تجارت به نام شهرداری میبد می‌باشد. ۳- زمان‌ دریافت اسناد از تاریخ نشر آگهی تا پایان وقت اداری روز سه‌شنبه مورخ ۹۸/۲/۳۱ و مبلغ خرید اسناد ۲۰۰/۰۰۰ ریال به صورت واریز نقدی به حساب شماره ۲۰۲۷۱۲۰۰۰۰ بانک تجارت به نام شهرداری میبد ۴- محل دریافت اسناد واحد قراردادهای شهرداری واقع در بلوار بسیج – میدان شهرداری– شهرداری میبد و محل تحویل پیشنهادات دبیرخانه شهرداری میبد می‌باشد. ۵- مهلت تحویل پیشنهادات تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ ۹۸/۳/۱۱ می‌باشد. ۶- تاریخ و محل بازگشایی پیشنهادها روز یکشنبه مورخ ۹۸/۳/۱۲ ساعت ۹ صبح در محل شهرداری میبد می‌باشد. ۷- هزینه نشرآگهی‌های مناقصه به عهده برنده مناقصه می‌باشد. ۸- شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است. ۹- در صورتی که برندگان اول و دوم و سوم مناقصه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد. ۱۰- سایر اطلاعات و جزئیات در اسناد مناقصه مندرج می‌باشد.

علیرضا نقوی

شهرداری میبد