گروه: کتابخانه
تاریخ: ۱۰:۱۰ :: ۱۳۹۷/۰۴/۰۹
واکاوی بنیان های ایدئولوژیک سند ۲۰۳۰

در سند جامع توسعه پایدار یا سند ۲۰۳۰ مبانی و مفاهیم پنهان و آشکار زیادی وجود دارد که با مبانی و اهداف انقلاب اسلامی و نظام مقدس جمهوری اسلامی سازگاری ندارد؛ لذا ارزیابی و بررسی ابعاد مختلف این سند، ضرورت امروز ماست.

درباره کتاب؛

سند جامع توسعه پایدار، موسوم به سند ۲۰۳۰، از سندهای مهم بین المللی است که در سال ۲۰۱۶ همزمان با پایان مهلت سند توسعه هزاره، به تصویب سازمان ملل رسید. در چند جای این سند تأکید می شود که ما به دنبال تحقق اهداف برجای مانده سند توسعه هزاره هستیم.

در سند جامع توسعه پایدار یا سند ۲۰۳۰ مبانی و مفاهیم پنهان و آشکار زیادی وجود دارد که با مبانی و اهداف انقلاب اسلامی و نظام مقدس جمهوری اسلامی سازگاری ندارد؛ لذا ارزیابی و بررسی ابعاد مختلف این سند، ضرورت امروز ماست.

در کتاب «واکاوی بنیان های ایدئولوژیک سند ۲۰۳۰» با پرهیز از مواجهه هیجانی و مقطعی با سند ۲۰۳۰، و تفکیک متن سند از حواشی آن، و با نگاهی کل گرایانه، به مبانی معرفت شناختی و انسان شناختی این سند پرداخته می شود و بنیان های ایدئولوژیک این سند مهم بین المللی بررسی و ارزیابی می گردد.

برخی از عناوین کتاب حاضراز این قرار است:
روش شناسی نقد سند ۲۰۳۰، مبانی معرفت شناختی و انسان شناختی ناپیدای سند، ابعاد سیاسی و حقوقی سند، سند ۲۰۳۰ خط تداوم فلسفه وجودی سازمان یونسکو، سند ۲۰۳۰ سپر دفاعی نظام لیبرال دموکراسی در برابر جریان های عدالت طلب، سند ۲۰۳۰ تجلی عقل ابزاری غرب در حوزه تعلیم و تربیت.