1. نوشته هایی با برچسب خاتمی
سناریوی تکراری اصلاحطلبان!

یادداشت: جوان بارجینی/ امضا محفوظ

جلسه هماهنگی مراسم نهم دی برگزار شد

جلسه هماهنگی برگزاری مراسم نهم دی با حضور سرپرست معاونت فرمانداری میبد، رئیس اداره تبلیغات و اعضای ستاد برگزاری مراسم نهم دی برگزار شد.

قالب خبری