تاریخ: 9:43 :: 2020/01/18
🎥 کلیپ/ کارگاه آموزشی زیر یک سقف در میبد

فیلم کارگاه آموزشی زیر یک سقف را دریافت کنید.

برای مشاهده کلیپ کوتاه از کارگاه آموزشی مهارت های زندگی با ارائه دکتر حبشی در میبد به اینجا مراجعه فرمائید.

تهیه فیلم کامل این کارگاه از سیما تصویر میبد.

به آدرس: میبد. خیابان سلمان فارسی. جنب هتل ملک

 

.