همشو بده !!!

فلاحت پیشه: FATF را بپذیریم تا بهانه ای برای آمریکا نماند.
کاریکاتور از مازیار بیژنی