تاریخ: ۸:۴۷ :: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
مجلس خبرگان و جبران عقب ماندگی مجمع تشخیص مصلحت

حجت الاسلام قاسم روانبخش

مرکز استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام در دوره جدید بر اساس حکم مقام معظم رهبری منحل شد و در مقابل با توصیه ایشان، هیات اندیشه ورز در مجلس خبرگان راه اندازی شده است.

این تغییر یعنی اینکه جایگاه مجلس خبرگان در دیدگاه رهبر معظم انقلاب، فراتر از آن چیزی که اکنون است باید باشد و از آن طرف مرکز استراتژیک مجمع تشخیص، تشکیلاتی غیر ضروری و در برخی مقاطع مضر بوده است.

چرا که برخی از اندیشه هایی که در تضاد با مبانی انقلاب اسلامی است در این مرکز، تولید و تئوری سازی می شد.

اندیشه اسلام حداقلی و دست کشیدن از برخی اصول انقلاب برای تعامل با دنیا، توسط افرادی مانند محمود سریع القلم و زیر نظر آقای روحانی در این مرکز نهادینه شد و دولت فعلی نیز بر اساس همین اندیشه شکل گرفت و سیاستهای خود را بر اساس این گفتمان طراحی می کند؛ سیاستهایی که با مبانی انقلاب چالش اساسی دارند.

با حذف مرکز استراتژیک مجمع تشخیص و تشکیل هیات اندیشه ورز در مجلس خبرگان امید است عقب ماندگی سابق برطرف شده و خلا تفکر راهبردی برای پیشبرد اهداف انقلاب اسلامی و تصمیم گیری و عمل بر اساس آن، جبران شود.