تاریخ: ۱۲:۳۰ :: ۱۴۰۰/۰۳/۳۰
نتیجه اخذ رای انتخابات شهر میبد به تفکیک آراء

نتایج انتخابات شورای شهر میبد به تفکیک آراء منتشر شد.

به گزارش میبدما؛ نتیجه آراء سی و هفت کاندیدای شورای شهر میبد به تفکیک را در ادامه مشاهده می کنید؛

یک. محمدجواد کارگرشورکی هفت هزار و یکصد و چهل و هشت رای

دو. محمدکاظم صباغی فیروزآبادی شش هزار و پانصد و چهل و هفت رای

سه. علی دهقانی شورکی شش هزار و دویست و هجده رای

چهار. علیرضا آزادمنش پنج هزار و هفتصد و سی و دو رای

پنج. جواد فیاضی بارجین پنج هزار و بیست و سه رای

شش. سیدایمان علوی چهار هزار و دویست و هشتاد و شش رای

هفت. سیدابوالحسن گلاب چهار هزار و دویست و هفتاد و دو رای

هشت. مجید زارعی چهار هزار و پنجاه و پنج رای

نه. سیدناصر امامی میبدی سه هزار و هشتصد و هشتاد و سه رای

ده. سیدمحمود هاشم زاده میبدی سه هزار و چهارصد و چهل و هشت رای

یازده. سیدعلی خدائی سه هزار و شانزده رای

دوازده. محمدحسین زمانیان شورک دو هزار و نهصد و سی رای

سیزده. سیدحبیب اله دهقانی فیروزآبادی دو هزار و هشتصد و هفتاد و هفت رای

چهارده. مهدی زمانی دو هزار و هشتصد و شصت و پنج رای

پانزده. مهدی اکبرزاده شورکی دو هزار و هشتصد و هشت رای

شانزده. خدیجه دهقان پورمحمودآبادی دو هزار و دویست و شصت و پنج رای

هفده. سیدحسن موسوی میبدی دو هزار و دویست و چهل و پنج رای

هجده. حسین پیشوایی یک هزار و هشتصد و پنجاه و هشت رای

نوزده. علی فلاح مهرجردی یک هزار و هشتصد و سی و پنج رای

بیست. سیدعلی فاطمی فیروزآبادی یک هزار و هفتصد و هفت رای

بیست و یک. مهدی زارع مهرجردی یک هزار و ششصد و شصت رای

بیست و دو. سیدابوالفضل امامی میبدی یک هزار و پانصد و هشتاد و هفت رای

بیست و سه. سیدابوالفضل امامی میبدی یک هزار و سیصد و هشتاد و پنج رای

بیست و چهار. امیراحسان اسحاقیه فیروزآبادی یک هزار و سیصد و هفتاد و نه رای

بیست و پنج. مصطفی زارع مهرجردی یک هزار و سیصد و شصت و چهار رای

بیست و شش. حسین آقائی میبدی یک هزار و سیصد و چهل و هشت رای

بیست و هفت. علی محمد دهقانی فیروزآبادی یک هزار و سیصد و چهل و هشت رای

بیست و هشت. روح اله اعلم الهدی یک هزار و دویست و شصت رای

بیست و نه. حسین دهقانی فیروزآبادی یک هزار و دویست و پنجاه و هشت رای

سی. هاجر شیروانی یک هزار و هشتاد رای

سی و یک. محسن دست برآورده هشتصد و چهارده رای

سی و دو. مهدی زارعشاهی هفتصد و چهل و شش رای

سی و سه. محمود زارع شاهی ششصد و هفتاد و هفت رای

سی و چهار. غلامرضا بابائی پانصد و هفتاد رای

سی و پنج. علیرضا خساره پانصد و شصت و چهار رای

سی و شش. حمیدرضا عزیزی پانصد و پنجاه و سه رای

سی و هفت. مصطفی شبانی پورمیبدی چهارصد و نوزده رای