تاریخ: ۸:۵۰ :: ۱۳۹۹/۰۶/۲۳
مناقصه عمومی جهت آسفالت شهیدیه

شهرداري میبد در نظر دارد طبق مجوز شماره 492 مورخ 99/6/5 شورای اسلامی محترم شهر نسبت به انجام پروژه روکش آسفالت خیابان ولی عصر(عج) شهیدیه از طریق مناقصه عمومي و به صورت عقد قرارداد از بین پيمانكاران واجد شرايط و تأييد صلاحيت شده سازمان مدیریت و برنامه ریزی اقدام نماید.

به گزارش میبدما به نقل از سایت خبری شهرداری میبد؛ متقاضیان می‌توانند با در نظر گرفتن مراتب ذیل در مناقصه شرکت نمایند.

۱–موضوع مناقصه: روکش آسفالت خیابان ولی عصر(عج) شهیدیه.۲-نوع ومبلغ تضمین شرکت در مناقصه: ضمانت نامه بانکی به مبلغ۵۶۰/۱۰۰/۰۰۰ ریال ویا فیش پرداخت نقدی به حساب سپرده شماره ۲۰۹۶۰۱۰۵۰۰ بانک تجارت به نام شهرداری. ۳- زمان و محل دریافت اسناد: ازتاریخ ۹۹/۶/۱۸ تا تاریخ ۹۹/۷/۳ و مبلغ خرید اسناد ۷۵۰/۰۰۰ ریال به صورت واریز نقدی به حساب شماره ۲۰۲۷۱۲۰۰۰۰ بانک تجارت به نام شهرداری و از طریق آدرس اینترنتی www.Meybod.ir و یا به صورت حضوری در ساعات اداری واحد حقوقی شهرداری. ۴- زمان ومحل تحویل پیشنهادات :در ساعات اداری از تاریخ ۹۹/۶/۲۵ تا تاریخ ۹۹/۷/۳ ومحل آن دبیرخانه شهرداری. ۵-  زمان ومحل بازگشایی پیشنهادات: روزشنبه مورخ ۹۹/۷/۵ ساعت ۱۳ در محل شهرداری. ۶- هزینه نشرآگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.۷- شهرداری در رد یاقبول پیشنهادات مختار است.۸-در صورتی که برندگان اول ودوم وسوم مناقصه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.۹- سایر اطلاعات وجزئیات در اسناد مناقصه مندرج می باشد.