تاریخ: ۷:۰۵ :: ۱۳۹۸/۰۳/۲۱
آگهی مناقصه عمومی برای آسفالت محلات میبد

شهرداری میبد در نظر دارد جهت آسفالت معابر محلات محمود آباد، شاه جهان آباد، جنوب ده آباد ومهرجرد مناقصه ی عمومی را برگزار نماید.

به گزارش میبدما به نقل از روابط عمومی شهرداری میبد؛  شهرداری در نظر دارد باتوجه به مصوبه شماره۱۲۲مورخ۲۱/۲/۹۸ شورای اسلامی محترم شهر میبد نسبت به آسفالت معابر محلات محمود آباد، شاه جهان آباد، جنوب ده آباد ومهرجرد را از طریق مناقصه عمومی و به صورت عقد قرارداد از بین پیمانکاران واجد شرایط و تأیید صلاحیت شده توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی تأمین نماید. لذا متقاضیان واجد شرایط می‌توانند با در نظر گرفتن مراتب ذیل در مناقصه شرکت نمایند.

۱– موضوع مناقصه آسفالت معابر محلات محمود آباد، شاه جهان آباد، جنوب ده آباد و مهرجرد می‌باشد. ۲- نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه ضمانت نامه بانکی به مبلغ۸۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال و یا فیش پرداخت نقدی به حساب سپرده شماره ۲۰۹۶۰۱۰۵۰۰ بانک تجارت به نام شهرداری میبد می‌باشد. ۳- زمان‌ دریافت اسناد از تاریخ نشر آگهی تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ۲۷/۳/۹۸ و مبلغ خرید اسناد ۵۰۰/۰۰۰ریال به صورت واریز نقدی به حساب شماره ۲۰۲۷۱۲۰۰۰۰ بانک تجارت به نام شهرداری میبد ۴- محل دریافت اسناد واحد قراردادهای شهرداری واقع در بلوار بسیج – میدان شهرداری– شهرداری میبد و محل تحویل پیشنهادات دبیرخانه شهرداری میبد می‌باشد. ۵- مهلت تحویل پیشنهادات تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ۹/۴/۹۸ می‌باشد.۶- تاریخ و محل بازگشایی پیشنهادها روز دوشنبه مورخ۱۰/۴/۹۸ ساعت ۱۰ صبح در محل شهرداری میبد می‌باشد. ۷- هزینه نشرآگهی‌های مناقصه به عهده برنده مناقصه می‌باشد. ۸- شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است. ۹- در صورتی که برندگان اول و دوم و سوم مناقصه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد. ۱۰- سایر اطلاعات و جزئیات در اسناد مناقصه مندرج می‌باشد.

برچسب ها: , ,