1. نوشته هایی با برچسب تاکتیک
سناریوی تکراری اصلاحطلبان!

یادداشت: جوان بارجینی/ امضا محفوظ

قالب خبری