1. نوشته هایی با برچسب استراتژی چپ
سناریوی تکراری اصلاحطلبان!

یادداشت: جوان بارجینی/ امضا محفوظ

قالب خبری