ببینید| حضور باشکوه مردم میبد در راهپیمایی روز قدس ۱۴۰۳ از دریچه دوربین میبدما