گزارش تصویری؛

حضور میبدیها در چهاردهمین انتخابات ریاست جمهوری

میبدی ها از اولین ساعتهای شروع رای گیری برای چهاردهمین انتخاب ریاست جمهوری پای صندوقها آمدند.

میبدی ها از اولین ساعتهای شروع رای گیری برای چهاردهمین انتخاب ریاست جمهوری پای صندوقها آمدند.

عکاس: علی دهقانی فیروزآبادی