1. نوشته هایی با برچسب سخنان حماسی ایت الله اعرافی
🎥 فیلم/روزقدس‌در میبد و سخنان‌حماسی‌ ایت‌الله‌اعرافی

میبدما/ راهپمایی روز قدس در میبد و سخنان حماسی ایت الله اعرافی

قالب خبری