تاریخ: 22:57 :: 1401/08/25
چاپ کتاب نقش علم بیان در تفسیر قرآن تالیف اعضای هیات علمی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم

کتاب نقش علم بیان در تفسیر قرآن تالیف دکتر محمدمهدی خواجه پور ( عضو هیات علمی دانشکده علوم قرآنی میبد)، دکتر احمد امیدوار (عضو هیات علمی دانشکده علوم قرآنی خمین) و دکتر مجتبی محمدی مزرعه شاهی(عضو هیات علمی دانشکده علوم قرآنی میبد) توسط انتشارات تفکر طلایی به چاپ رسید.

کتاب نقش علم بیان در تفسیر قرآن تالیف دکتر محمدمهدی خواجه پور ( عضو هیات علمی دانشکده علوم قرآنی میبد)، دکتر احمد امیدوار (عضو هیات علمی دانشکده علوم قرآنی خمین) و دکتر مجتبی محمدی مزرعه شاهی(عضو هیات علمی دانشکده علوم قرآنی میبد) توسط انتشارات تفکر طلایی به چاپ رسید.

کتاب حاضر در صدد آن است که نمونه هایی از کاربرد بابهای مختلف علم بیان از تشبیه، استعاره، مجاز و کنایه در تفسیر قرآن را به تصویر کشیده و پرده از زیبایی های آن بردارد، چرا که شناخت صناعات بلاغی نقش اصلی را در کشف و درک اسلوب بیانی قرآن و انواع دلالت‌های آن ایفا می‌کند و به عنوان یکی از منابع تفسیر به شمار می رود. در میان منابع تفسیر که شامل قرآن، روایات، عقل، علم، منابع ادبی و منابع تاریخی می باشد، منابع ادبی از جایگاه ویژه و متقدّمی نسبت به سایر منابع برخوردار می باشد، زیرا بدون فهم واژگان و ساختار حاکم بر ادبیات قرآنی، اولین مرحله در فهم شکل نمی گیرد تا نوبت به سایر منابع برسد. افزون بر آنکه فهم منابع دیگر نیز منوط به فهم واژگان و ساختار آن هاست که این مهم، با توجه به منابع ادبی تأمین می شود.

این کتاب مشتمل بر چهار فصل است که فصل اول به کلیات اختصاص یافته است و مفاهیم مختلف مورد تعریف قرار گرفته است و در فصل دوم مباحث مرتبط با تشبیه و اقسام آن و نمونه های قرآنی آن و توجه مفسران به آن در تفسیر مطرح شده است. در فصل سوم به مباحث مربوط به مجاز و استعاره و کاربرد آن در تفسیر و کلمات مفسران اشارت رفته است و در نهایت در فصل چهارم به بحث کنایه و نمونه های آن در قرآن و لطائف آن توسط مفسران گرانقدر پرداخته شده است.

پاسخی بگذارید