تاریخ: ۱۸:۵۳ :: ۱۳۹۷/۰۸/۰۸
هویت‌سازی جریان اربعین در برابر هویت‌سازی غربی

وحید یامین پور/ استاد دانشگاه

جهان غرب به دنبال جهانی کردن و آمریکایی سازی دنیاست. جهانی کردن آمریکایی، اولین اثرش از بین بردن مرزهای هویتی است. ناکار کردن معانی سنتی و دینی است. بی معنا کردن دین و تمایزهای فرهنگی است.
خصیصه های مشترک جهانی بر اساس الگوی مصرف آمریکایی شکل می گیرد
حال چه چیزی می تواند الگوی مصرف آمریکایی را که بر اساس جهانی شدن است بهم بریزد؟ ودر مقابل الگوی جهانی شدن آمریکایی یک چالش ایجاد کند؟ یک الگوی جهانی مبتنی بر هویت معارض با هویت آمریکایی
بی شک جریان اربعین از معدود ایده های جهان وطن گرایانه ی دوران ماست که هویتی متراکم از معانی دینی را فراتر از مرزها باز تولید کرده و در مقابل امپریالیسم فرهنگی تاب مقاومت دارد.