تاریخ: ۶:۴۶ :: ۱۳۹۶/۰۶/۲۲
غرس ۲۰ اصله درخت مجازات جایگزین حبس محکوم در میبد

رئیس شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری دو شهرستان میبد، در راستای استفاده از مجازات های جایگزین، حکم به غرس ۲۰ اصله درخت داد.

به گزارش میبدما به نقل از خبرگزاری مهر، حمیدرضا زارع اظهار داشت: محکوم این پرونده از جهت بزه توهین به مأموران دولتی به تحمل ۵۰ ضربه شلاق تعزیری و به انتشار حکم قطعی در یکی از جراید کثیرالانتشار شهرستان به عنوان مجازات تکمیلی محکوم شده بود.

وی با اشاره به عدم وجود ایراد و اعتراض موثری جهت نقض دادنامه، با توجه به مجموع اوراق و محتویات پرونده، افزود: با استناد به ماده ۴۰۷ از قانون آیین دادرسی کیفری، ضمن مردود اعلام کردن واخواهی و با عنایت به رعایت اصل شخصی و فردی کردن مجازات ها و نظر به رضایت شاکی خصوصی، مجازات تعیین شده متناسب شخصیت متهم نبوده است.

زارع از تبدیل مجازات ۵۰ ضربه شلاق به جزای نقدی یک میلیون ریالی خبر داد و اظهار کرد: در این راستا دادنامه غیابی مبنی بر انتشار حکم محکومیت در جراید کثیر والانتشار به لحاظ رعایت اصل فردی و شخصی کردن مجازات ها و اصل تناسب میان بزه و مجازات، مجازات انتشار حکم را به غرص ۲۰ اصله درخت طبق ضوابط و دستورالعمل های موجود با نظارت شهرداری، در معابر عمومی شهر و در فصل مناسب و نگهداری و آبیاری آنها به مدت یک سال محکوم شده که رای صادره ظرف مدت ۲۰ روز قابل اعتراض در محاکم تجدید نظر استان است.

به گزارش مهر، تبدیل مجازات های فوق و استفاده از مجازات های تأدیبی جایگزین، با استناد به بند الف، پ و ت ۱۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ انجام گرفته است.